Deklaracja dostępności.

Wstęp
Miejskie Przedszkole nr 4 w Miejskim Zespole Szkół nr 1 w Gorlicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowej i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego www.p4.przedszkolowo.pl
Nazwa podmiotu publicznego
Miejskie Przedszkole nr 4 im. I. Łukasiewicza w Miejskim Zespole Szkół nr 1 w Gorlicach
Adres strony internetowej
www.p4.przedszkolowo.pl
Dane teleadresowe jednostki
Miejskie Przedszkole nr 4 im. I. Łukasiewicza w Miejskim Zespole Szkół nr 1 w Gorlicach
Broniewskiego 11, 38-300 Gorlice
Tel./Fax +48 18 352 61 13
E-mail: mp4gor@onet.eu
Data publikacji strony internetowej: 2012-07-05
Data ostatniej istotnej aktualizacji strony internetowej
Data ostatniej istotnej aktualizacji : 2012- 07-05
Status pod względem zgodności z ustawą o dostępności cyfrowej
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
- filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,
- część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
- część z publikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego,
Wyłączenia:
- mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
- część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
Poprawienie dostępności wszystkich dokumentów na dostępne niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.
Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:
- nawigacja za pomocą skrótów klawiszowych.
Data sporządzenia Deklaracji Dostępności
Deklarację sporządzono dnia
2020-09-21
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół nr 1 w Gorlicach.
Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki, oraz skrótów wywołujących poszczególne zakładki. Są one dostępne po lewej stronie w zakładce podstrony ,na żółtym tle.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Ewa Przybyłowicz mp4gor@onet.eu Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 18 352 61 13. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za kontakt w sprawie niedostępności:
Ewa Przybyłowicz
Adres poczty elektronicznej osoby kontaktowej:
mp4gor@onet.eu
Numer telefonu do osoby kontaktowej:
+48 18 352 61 13
Opis procedury wnioskowo-skargowej
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszające żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw
Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/
Dostępność architektoniczna
1. Budynek: Miejskiego Przedszkola nr 4 im. I. Łukasiewicza w Miejskim Zespole Szkół nr 1 w Gorlicach
• do budynku prowadzi 1 wejście,
• wejście nie jest na poziomie ulicy, jest podjazd dla wózków inwalidzkich
• nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i
słabowidzące,
• w budynku brak jest windy,
• budynek jest dostosowany do osób na wózkach inwalidzkich,
• w pobliżu budynku wyznaczono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych,
• w budynku nie ma pętli indukcyjnych,
• w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku
powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,
• toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku.
Przedszkolowo.pl logo