Klauzula informacyjna.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1, ze zm.) informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Miejskie Przedszkole nr 4 w MZS nr 1 w Gorlicach z siedzibą ul. Broniewskiego 11, 38-300 Gorlice; e-mail: mp4gor@onet.eu, tel. 18 352 61 13, reprezentowane przez Dyrektora.
2. Inspektorem Ochrony Danych jest Katarzyna Walczy, e-mail: walczy@um.gorlice.pl, tel. 18 35 51 228.
3. Administrator danych osobowych będzie przetwarzał dane Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka wyłącznie w związku z pandemią wirusa COVID-19 w celu podejmowania działań profilaktycznych lub zaradczych, koniecznych dla zapewnienia bezpieczeństwa i higieny w placówce oraz ochrony zdrowia i życia osób w zakresie:
- pomiaru temperatury ciała w szczególności wystąpienia niepokojących objawów chorobowych
- przetwarzaniem danych w związku z byciem nosicielem wirusa COVID-19 lub chorowania na COVID-19, otrzymanych od służb sanitarnych.
4. Podstawą przetwarzania danych Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka stanowi art. 9 ust. 2 lit. a RODO (zgoda na przetwarzanie danych osobowych), w związku z wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 25 sierpnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydanymi na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567) wskazującymi na uzasadnioną potrzebę monitorowania stanu zdrowia dzieci oraz art. 9 ust. 2 lit. i (przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi).
5. Dane Pani/Pana dziecka mogą zostać udostępnione wyłącznie organom i podmiotom uprawnionym do dostępu do informacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa (m.in. stacji sanitarno-epidemiologicznej, podmiotom medycznym, policji).
6. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez czas niezbędny do udokumentowania dokonanych ustaleń dotyczących stanu zdrowia dziecka, maksymalnie do momentu odwołania stanu pandemii, a następnie zostaną trwale usunięte.
7. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, otrzymania ich kopii, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych oraz wniesienia sprzeciwu.
9. Jeżeli uzna Pani/Pan, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Podane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz nie będą stanowiły podstawy do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym opartego na profilowaniu.
11. Podanie danych osobowych jest niezbędne ze względu na konieczność podejmowania przez Administratora działań profilaktycznych lub zaradczych wskazanych w wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.Przedszkolowo.pl logo