Koncepcja pracy przedszkola- WIZJA/ MISJA

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA


"Wszystkiego co naprawdę trzeba wiedzieć nauczę się w przedszkolu –
O tym jak żyć, co robić jak postępować, jak współżyć z innymi, jak patrzeć, marzyć i wyobrażać sobie lepszy świat”
R. Fulghum

,, …Bądź szczęśliwy i do szczęścia prowadź innych”
Ignacy Łukasiewicz


PRZEDSZKOLE JEST MIEJSCEM, KTÓRE DZIECKO LUBI,
UCZY SIĘ BYĆ SAMODZIELNYM I TWÓRCZYM,
Z ZABAWY I NAUKI CZERPIE RADOŚĆ.PODSTAWA PRAWNA
Koncepcja pracy przedszkola została opracowana w oparciu o:
1. Ustawę o systemie oświaty z dn. 7 września 1991 r. ( Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm. )
2. Rozporządzenie MEN z dn. 30 maja 2014r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ( Dz. U. poz. 803)
3. Konwencję Praw Dziecka z dn. 20 listopada 1989 r.
4. Statut przedszkola.
5. Program wychowawczy.
6. Program profilaktyki.


ZADANIA I CELE STRATEGICZNE DO ICH REALIZACJI:

1. Przekazywanie wartości opartych na postaci i działalności naszego patrona- Ignacego Łukasiewicza:- ukazanie jego sylwetki i promowanie dokonań jako:
• odkrywcy,
• dobrego przyjaciela,
• wielkiego patrioty,
• wzoru pracowitości,
• wspaniałego kolegi,
- przybliżanie cech i zalet wielkiego Polaka, filantropa i społecznika, działającego w Gorlicach, gdzie w dzielnicy Zawodzie ,w której funkcjonuje nasze przedszkole, została zapalona pierwsza na świecie uliczna lampa naftowa ( 1853 / 54)
- upowszechnianie hymnu przedszkola ,, Światło lampy naftowej rozświetliło okna domów w dawnych Gorlicach” ,
-wzbogacanie wiedzy o naszym patronie nie tylko jako odkrywcy ale jako wyjątkowym człowieku.
Naszym celem jest wpajanie przedszkolakom takich wartości, które ułatwią im dalszą edukację i pozwolą być dobrymi kolegami, wspaniałymi przyjaciółmi, patriotami oraz małymi odkrywcami ciekawymi świata – tak jak nasz patron.

2. Zapewnienie dzieciom możliwości wszechstronnego rozwoju i przygotowanie ich do codziennego życia, poprzez umożliwienie im samodzielnego działania ( w myśl pedagogiki Marii Montessori ,, Pomóż mi, zrobić to samemu” )
- stosowanie różnorodnych form i metod pracy,
- korzystanie z programów dodatkowych np. ,, Mali artyści to my” , ,, Tańczące
przedszkole” , ,, Bawimy się słowami” , ,, Muzykanci” ,
- angażowanie dzieci do podejmowania wspólnego działania i pracy w grupie,
- wdrażanie do dobrej praktyki codziennych obowiązków w przedszkolu,
- stwarzanie sytuacji pozwalających na podejmowanie przez dziecko działań na rzecz własnego rozwoju.

3. Kształtowanie tolerancji, wrażliwości, wyrozumiałości i otwartości, zrozumienia dla pokonywanych trudności w działaniu praktycznym:
- kształtowanie prawidłowych relacji społecznych – ,,Kontrakt dobrego zachowania”
- aktywizowanie poprzez pozytywną ocenę działań,
- angażowanie do pomocy kolegom,
- wyrabianie pozytywnych nawyków dotyczących codzienności ( dobre słowa, miłe zwroty),
- kształtowanie pozytywnego obrazu własnej osoby i radzenie sobie z emocjami,
- udział dzieci w przedsięwzięciach na rzecz społeczności lokalnej np. konkursy, przeglądy, akcje charytatywne i kulturalne.

4. Dyskretne wspieranie we wszystkich sferach (poznawczej, fizycznej, emocjonalno – społecznej moralnej i zdrowotnej) z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i możliwości każdego dziecka:
- opracowanie odpowiednich narzędzi diagnostycznych,
- systematyczne badanie umiejętności dzieci,
- rozwijanie i wspieranie zainteresowań i uzdolnień,
- stworzenie dziecku możliwości samodzielnego zauważenia własnych błędów, a tym samym ich korygowania,
- stworzenie dzieciom możliwości samodzielnego, twórczego działania,
- uwzględnienie możliwości rozwojowych dzieci,
- kształcenie nawyków zdrowego stylu życia, wdrażanie do przestrzegania zasad higieny oraz zachęcanie do aktywnego spędzania czasu wolnego.

5. Stworzenie materiału rozwojowego, służącego wspomaganiu rozwoju dziecka( planowanie , jakość, atrakcja , rozmieszczenie w zasięgu wzroku dziecka) :
- tworzenie atrakcyjnych , ciekawych planów miesięcznych,
- bogacenie wystroju wnętrza sali, tworzenie kącików tematycznych , regionalnych,
- doposażanie sal w miarę możliwości,
- modernizacja ogrodu przedszkolnego,
- wykonywanie prac remontowych według potrzeb.

6. Angażowanie rodziców do współpracy w tym zakresie ( uświadamianie jak wielkim ułatwieniem w życiu dziecka jest jego samodzielność:
- rozbudzanie świadomości współpracy rodzica i nauczyciela,
-podkreślanie rangi wychowania przedszkolnego w zakresie zwiększenia szans edukacyjnych dzieci,
- pozyskiwanie sponsorów wśród rodziców,
- zapewnienie bezpieczeństwa w przedszkolu w oparciu o atmosferę wzajemnego zaufania.WIZJA• Przedszkole jest placówką bezpieczną, przyjazną dzieciom, rodzicom, pracownikom, otwartą na ich potrzeby.
• Umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom i przygotowuje je do podjęcia nauki w szkole.
• Praca przedszkola ukierunkowana jest na dziecko, jego potrzeby i wszechstronny rozwój osobowości.
• Oferta edukacyjna stwarza warunki do twórczości, rozwijania umiejętności
i kształtowania samodzielności oraz wartości moralnych.
• Przedszkole przeciwdziała izolacji społecznej i nietolerancji.
• Wszyscy przestrzegają praw dziecka, dbają o dobre stosunki międzyludzkie oraz skuteczną komunikację interpersonalną.
• Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola.
• Przedszkole zatrudnia wykwalifikowaną, kompetentną, zaangażowaną
i odpowiedzialną kadrę pedagogiczną.
• Przedszkole uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska lokalnego.
• Promuje swoje osiągnięcia i ma dobrą opinię w środowisku.
• Stosowane aktywne metody pracy, programy i nowatorskie rozwiązania gwarantują wysoką jakość pracy przedszkola.
• Baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia wpływają na wysoki poziom pracy.

DZIECKO idące dalej w świat z naszej placówki jest samodzielne, uspołecznione , pełne tolerancji, świadome swojej wartości, TWÓRCZE, zna doświadczenie niepowodzenia ale wie, że błąd zawsze można naprawić. Jest aktywne, szczęśliwe i koleżeńskie.


MISJANasze przedszkole:
• zapewnia dzieciom opiekę oraz bezpieczeństwo,
• tworzy warunki dla indywidualnego i wszechstronnego rozwoju dziecka na miarę jego wieku i możliwości,
• wspiera działania wychowawcze i edukacyjne rodziców,
• wspiera twórczą aktywność wychowanków,
• pomaga w osiąganiu przez dzieci samodzielności, umiejętności współdziałania
i własnej aktywności,
• kształtuje postawy moralne i proekologiczne,
• promuje zdrowie fizyczne i psychiczne,
• przestrzega zasad wynikających z Konwencji Praw Dziecka,
• organizuje sprawne zarządzanie placówką,
• analizuje i ocenia efekty swojej pracy.


Nie chronimy nadmiernie przed doświadczeniem niepowodzenia, chwalimy, motywujemy i nagradzamy.
Okazujemy szacunek i cierpliwość dla działań dziecka, zachęcamy do ponawiania prób.
Wspólnie z dziećmi ustalamy zasady współżycia w grupie.

ZASOBY LUDZKIE:
- wykwalifikowana, zaangażowana i odpowiedzialna kadra pedagogiczna,
- zespół specjalistów: logopeda.
ZASOBY MATERIALNE:
- sale wyposażone w różnorodne pomoce dydaktyczne oraz zabawki umożliwiające wszechstronny rozwój i integrację dzieci,
- hala do zajęć dodatkowych lub ćwiczeń gimnastycznych,
- gabinet logopedyczny,
- plac zabaw.

SYLWETKA ABSOLWENTA:
Absolwent naszego przedszkola na miarę swoich indywidualnych możliwości jest:
1. Człowiekiem uczciwym, prawym i dobrym, szanującym siebie i innych.
2. W swoich wyborach kieruje się dobrem, nie krzywdzi innych.
3. Dąży do wolności, zna i akceptuje swoją wartość jako osoby.
4. Rozwija swoje dary i talenty.
5. Jest przygotowany do podjęcia nauki szkolnej, wykazuje się dojrzałością emocjonalną
6. Potrafi współdziałać w grupie, przestrzega ustalonych reguł, potrafi radzić sobie z porażką.
7. Jest w znacznym stopniu samodzielny, zaradny, komunikatywny, otwarty, wrażliwy twórczy, ciekawy świata, poszukujący.IDEAŁ WYCHOWAWCY:
Nauczyciel w naszym przedszkolu:
1. Jest prawy, uczciwy, sprawiedliwy, szanuje siebie i innych, jest życzliwy odpowiedzialny i twórczy.
2. Potrafi przyznać się do błędów, jest człowiekiem godnym zaufania.
3. Jest kompetentny, wykwalifikowany, zaangażowany w pracę z dziećmi.
4. Poszerza swoją wiedzę i zbiera nowe doświadczenia poprzez uczestnictwo
w kursach i szkoleniach.
5. Jest empatyczny, rozumie potrzeby innych, wspiera rodziców w ich działaniach wychowawczych. To kreator twórczej i aktywnej postawy dziecka.
6. Wspiera dziecko w momentach trudnych i chwilach sukcesów.
Przedszkolowo.pl logo