Potwierdzenie woli uczęszczania dziecka do MP4.

Załącznik nr 9 Gorlice, dnia ..........................................

................................................................
nazwisko i imię dziecka
...............................................................
nr PESEL
................................................................
adres zamieszkania
................................................................

POTWIERDZENIE WOLI
UCZĘSZCZANIA DZIECKA DO MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 4
Potwierdzam że:
....................................................................................................................................................
( nazwisko i imię dziecka )
w roku szkolnym .………./…….. będzie uczęszczała/uczęszczał do oddziału przedszkolnego w
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(nazwa przedszkola )
w czasie deklarowanym we Wniosku o przyjęcie dziecka do Miejskiego Przedszkola Nr 4 im. I. Łukasiewicza
tj. w godz. …………………………………………………………………………………………………………………………………….
Podstawa programowa realizowana jest w godz. 8:00 do 13:00
Matka (opiekun prawny) .................................................................... nazwisko i imię
Ojciec (opiekun prawny) .................................................................... nazwisko i imię
*Niepotrzebne skreślić
............................................................
data i podpis obojga rodziców poświadczenie o przyjęciu dziecka (data, pieczęć przedszkola )

Przedszkolowo.pl logo