RAPORT Z EWALUACJI

Nadzór pedagogiczny
System Ewaluacji Oswiaty
RAPORT Z EWALUACJI
PROBLEMOWEJ

Miejskie Przedszkole Nr 4
Gorlice
Kuratorium Miejskie Przedszkole Nr 4 2/19
Wstep
Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnetrznej przeprowadzonej w przedszkolu przez wizytatorów
do spraw ewaluacji. Raport z ewaluacji problemowej dotyczy jednego lub kilku z przedstawionych poni¿ej
wymagan panstwa.
Ewaluacja zewnetrzna polega na zbieraniu i analizowaniu informacji na temat funkcjonowania przedszkola
w obszarach wyznaczonych przez wymagania panstwa:
1. Przedszkole realizuje koncepcje pracy ukierunkowana na rozwój dzieci.
2. Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci sa zorganizowane w sposób sprzyjajacy uczeniu sie
3. Dzieci nabywaja wiadomosci i umiejetnosci okreslone w podstawie programowej.
4. Dzieci sa aktywne.
5. Respektowane sa normy społeczne.
6. Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzglednieniem ich indywidualnej sytuacji
7. Nauczyciele współpracuja w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych.
8. Promowana jest wartosc wychowania przedszkolnego.
9. Rodzice sa partnerami przedszkola.
10. Wykorzystywane sa zasoby przedszkola i srodowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju.
11. Przedszkole w planowaniu pracy uwzglednia wnioski z analizy badan zewnetrznych i wewnetrznych.
12. Zarzadzanie przedszkolem słu¿y jego rozwojowi.
Ewaluacja ma tak¿e na celu ustalenie poziomu spełniania przez przedszkole wymagan zawartych
w rozporzadzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7.10.2009r. wraz ze zmianami z dnia 10.05.2013r.
Przedszkole mo¿e spełniac te wymagania na pieciu poziomach:
l Poziom E - oznaczajacy niski stopien wypełniania wymagania przez przedszkole.
l Poziom D - oznaczajacy podstawowy stopien wypełniania wymagania przez przedszkole.
l Poziom C - oznaczajacy sredni stopien wypełniania wymagania przez przedszkole.
l Poziom B - oznaczajacy wysoki stopien wypełniania wymagania przez przedszkole.
l Poziom A - oznaczajacy bardzo wysoki stopien wypełniania wymagania przez przedszkole.


Oswiaty w Krakowie Miejskie Przedszkole Nr 4 3/19
Opis metodologii
Badanie zostało zrealizowane w dniach 15-06-2015 - 25-06-2015 przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji,
w skład którego weszli: Katarzyna Me¿yk, Agnieszka Werynska-Kot. Badaniem objeto 16 dzieci (wywiad
grupowy), 40 rodziców (ankieta i wywiad grupowy) i 5 nauczycieli (wywiad grupowy).Przeprowadzono wywiad
indywidualny z dyrektorem placówki, grupowy z przedstawicielami samorzadu lokalnego i partnerów
przedszkola, grupowy z pracownikami niepedagogicznymi, a tak¿e obserwacje lekcji, placówki i analize
dokumentacji. Na podstawie zebranych danych został sporzadzony raport, który obejmuje podstawowe obszary
działania szkoły lub placówki.
Wyjasnienie skrótów dla narzedzi:
OP - Arkusz obserwacji przedszkola
OZ - Arkusz obserwacji zajec w przedszkolu
AD - Kwestionariusz ankiety dla dyrektora/dyrektorki przedszkola
AR - Kwestionariusz ankiety dla rodziców
APW - Kwestionariusz ankiety poewaluacyjnej dla wizytatora
ADZ - Kwestionariusz badania "Analiza danych zastanych"
WGD - Scenariusz wywiadu grupowego z dziecmi
WN - Scenariusz wywiadu grupowego z nauczycielami
WR - Scenariusz wywiadu grupowego z rodzicami
WD - Scenariusz wywiadu z dyrektorem/dyrektorka przedszkola
WDPO - Scenariusz wywiadu z dziecmi po obserwacji
WNPO - Scenariusz wywiadu z nauczycielem po obserwacji
WP - Scenariusz wywiadu z partnerami
WPN - Scenariusz wywiadu z pracownikami niepedagogicznymiMiejskie Przedszkole Nr 4 4/19
Obraz przedszkola
Miejskie Przedszkole Nr 4 w Gorlicach jest placówka publiczna. Do realizacji celów statutowych przedszkole
posiada: dwie sale z czescia do pracy, zabawy i odpoczynku, szatnie dziecieca, sanitariaty, kuchnie, du¿y hall,
w którym znajduja sie sprzety do cwiczen i telewizor. Sale przeznaczone do zajec sa przestronne, kolorowe,
doswietlone, wyposa¿one w sprzet, zabawki i pomoce dydaktyczne. Wystrój przedszkola jest dostosowany
do potrzeb dzieci. Przedszkole posiada du¿y i dobrze wyposa¿ony plac zabaw. Pod opieka wykwalifikowanej
kadry pedagogicznej funkcjonuja dwa oddziały przedszkolne.
Przedszkole posiada koncepcje pracy, według której nadrzednym i najwa¿niejszym celem jest: troska
o zdrowie, bezpieczenstwo i wszechstronny rozwój dzieci pod okiem kompetentnych, doswiadczonych,
życzliwych i odpowiedzialnych nauczycieli, dyskretne wspieranie, mobilizowanie i zachecanie dzieci do działania
przy jednoczesnym okazywaniu szacunku i troski, wspieranie twórczej, aktywnej postawy wychowanków,
poda¿anie za ich potrzebami, marzeniami, promowanie zdrowego stylu ¿ycia wsród dzieci i ich rodziców,
diagnozowanie potrzeb i podejmowanie konkretnych działan dostosowanych do mo¿liwosci rozwojowych dzieci,
tworzenie własnych programów, szukanie nowych scie¿ek edukacyjnych i stwarzanie dzieciom mo¿liwosci
samodzielnego, twórczego działania. We współpracy z rodzicami dzieci przygotowuja sie do udziału
w uroczystosciach, konkursach, biora udział w ró¿nego rodzaju akcjach, przedsiewzieciach. Przedszkole
organizuje wyjscia do różnorodnych instytucji i wystepy dla społecznosci lokalnej.
W przedszkolu systematycznie rozpoznawane sa możliwosci psychofizyczne, potrzeby rozwojowe oraz sytuacja
społeczna ka¿dego dziecka. Na wsparcie mo¿e liczyc dziecko majace trudnosci rozwojowe, edukacyjne
i przejawiajace uzdolnienia. W ocenie rodziców oferta przedszkola jest odpowiednia do potrzeb każdego dziecka.
W przedszkolu organizowane sa zajecia logopedyczne, korekcyjno - kompensacyjne, zajecia rozwijajace
zainteresowania (plastyczne, taneczno-ruchowe, muzyczne), prowadzona jest indywidualna praca z dzieckiem
pod katem wyrównywania konkretnych deficytów rozwojowych. Dyrektor, nauczyciele oraz pracownicy
niepedagogiczni wspieraja sie wzajemnie, współpracuja przy planowaniu, organizacji i realizacji procesów
wspomagajacych rozwój dzieci. Współpraca wpływa na doskonalenie ich pracy, poprawe bezpieczenstwa
i promocje przedszkola. Przedszkole współpracuje z Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna, Miejska Biblioteka
Publiczna, MiMiejskie Przedszkole Nr 4 5/19
Informacja o placówce
Nazwa placówki Miejskie Przedszkole Nr 4
Patron Ignacy Łukasiewicz
Typ placówki Przedszkole
Miejscowosc Gorlice
Ulica Broniewskiego
Numer 11
Kod pocztowy 38-300
Urzad pocztowy Gorlice
Telefon 0183526113
Fax 0183526113
Www www.p4przedszkolowo.pl
Regon 12140951100000
Publicznosc publiczna
Kategoria uczniów Dzieci lub młodzie¿
Charakter brak specyfiki
Uczniowie, wychow., słuchacze 50
Oddziały 2
Nauczyciele pełnozatrudnieni 4.00
Nauczyciele niepełnozat. (stos.pracy) 2.00
Nauczyciele niepełnozat._(w etatach) 0.15
Srednia liczba uczacych sie w oddziale 25
Liczba uczniów przypadajacych na jednego
pełnozatrudnionego nauczyciela 12.5
Województwo MAŁOPOLSKIE
Powiat gorlicki
Gmina Gorlice
Typ gminy gmina Miejskim Zespołem Szkół Nr 1 i Przedszkolem Nr 3 w Gorlicach oraz Miejskim Domem Kultury

Miejskie Przedszkole Nr 4 6/1 państwa
Przedszkole realizuje koncepcje pracy ukierunkowana na rozwój dzieci B
Przedszkole działa zgodnie z przyjęta przez rade pedagogiczna własna koncepcja pracy, uwzgledniajacą
potrzeby rozwojowe dzieci, specyfikę pracy przedszkola oraz zidentyfikowane oczekiwania środowiska
lokalnego
Koncepcja pracy przedszkola jest znana rodzicom i przez nich akceptowana.
Koncepcja pracy przedszkola jest modyfikowana we współpracy z rodzicami.
Koncepcja pracy przedszkola jest realizowana we współpracy z rodzicami.
Dzieci sa aktywne B
Dzieci sa zaanga¿owane w zajecia prowadzone w przedszkolu i chetnie w nich uczestnicza.
Nauczyciele stwarzaja sytuacje, które zachecaja dzieci do podejmowania ró¿norodnych aktywnosci.
Dzieci sa wdra¿ane do samodzielnosci.
Dzieci inicjuja i realizuja działania na rzecz własnego rozwoju.
Dzieci uczestnicza w działaniach na rzecz społecznosci lokalnej. (B)
Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzglednieniem ich indywidualnej sytuacji
W przedszkolu rozpoznaje sie mo¿liwosci psychofizyczne i potrzeby rozwojowe oraz sytuacje społeczna
ka¿dego dziecka.
Informacje z przeprowadzonego rozpoznania sa wykorzystywane w realizacji działan edukacyjnych.
Zajecia rewalidacyjne dla dzieci niepełnosprawnych oraz zajecia specjalistyczne sa odpowiednie do
rozpoznanych potrzeb ka¿dego dziecka.
Przedszkole współpracuje z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi podmiotami
swiadczacymi poradnictwo i pomoc dzieciom, zgodnie z ich potrzebami i sytuacja społeczna.
W przedszkolu sa realizowane działania antydyskryminacyjne obejmujace cała społecznosc przedszkola.

W opinii rodziców wsparcie otrzymywane w przedszkolu odpowiada potrzebom ich dzieci. (B)
Miejskie Przedszkole Nr 4 7/19
Wnioski
1. Przedszkole realizuje koncepcje pracy znana i akceptowana przez rodziców, ukierunkowana na harmonijny,
zgodny z potrzebami i możliwosciami rozwój dzieci.
2. Dzieci chętnie uczestniczą we wszystkich oferowanych przez przedszkole zajeciach, co jest wynikiem
stworzonej przez nauczycieli przestrzeni do podejmowania różnorodnych aktywności i zdobywania
samodzielnosci.
3. Przedszkole podejmuje skuteczna współprace z instytucjami i organizacjami srodowiska lokalnego w celu
integracji tego srodowiska, promowania przedszkola i wartosci wychowania przedszkolnego.
Miejskie Przedszkole Nr 4 8/19
Wyniki ewaluacji
Wymaganie:
Przedszkole realizuje koncepcje pracy ukierunkowana na rozwój dzieci
Stan oczekiwany:
Edukacja jako działanie celowe wymaga koncepcji, czyli przyjecia teoretycznych założen, okreslenia
celów i wyznaczenia sposobów ich realizacji. Istotne jest, aby jej podstawowe elementy składowe
były znane, akceptowane przez nauczycieli i rodziców oraz zgodne z potrzebami rozwojowymi
dziecka, specyfika przedszkola, a tak¿e zidentyfikowanymi potrzebami srodowiska.
Poziom spełnienia wymagania: B
Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:
Przedszkole realizuje własna koncepcje pracy, która jest znana i akceptowana przez rodziców.
Uwzgledniono w niej potrzeby rozwojowe dzieci, specyfike pracy oraz zidentyfikowane oczekiwania
srodowiska lokalnego. Rodzice uczestnicza w modyfikowaniu koncepcji pracy przedszkola
i działaniach, które je realizuja, co jest podstawa ustalenia wysokiego poziomu spełnienia
wymagania.
Obszar badania: Przedszkole działa zgodnie z przyjeta przez rade pedagogiczna własna
koncepcja pracy, uwzgledniajaca potrzeby rozwojowe dzieci, specyfike pracy przedszkola oraz
zidentyfikowane oczekiwania srodowiska lokalnego
Działania podejmowane w przedszkolu sa spójne z koncepcja pracy oraz odpowiadaja potrzebom dzieci
i zidentyfikowanym oczekiwaniom srodowiska lokalnego. Najwa¿niejszymi założeniami koncepcji pracy
przedszkola m.in. sa: troska o zdrowie, bezpieczenstwo i wszechstronny rozwój dzieci pod okiem
kompetentnych, doswiadczonych, ¿yczliwych i odpowiedzialnych nauczycieli, dyskretne wspieranie,
mobilizowanie i zachecanie dzieci do działania przy jednoczesnym okazywaniu szacunku i troski, wspieranie
twórczej, aktywnej postawy wychowanków, poda¿anie za ich potrzebami, marzeniami, promowanie zdrowego
stylu życia wsród dzieci i ich rodziców, diagnozowanie potrzeb i podejmowanie konkretnych działan
dostosowanych do możliwosci rozwojowych dzieci, tworzenie własnych programów, szukanie nowych scie¿ekżliwosci samodzielnego, twórczego działania. Działania prowadzone
przez nauczycieli sa spójne z koncepcja pracy przedszkola. Nauczycielki podejmuja działania, które odpowiadaja
na potrzeby rozwojowe dzieci, uwzgledniaja specyfike pracy przedszkola i odpowiadaja zidentyfikowanym
oczekiwaniom srodowiska lokalnego. Sa to m.in.:

Miejskie Przedszkole Nr 4 9/19
l prowadzenie ciekawych, dodatkowych zajec opartych na programach napisanych przez nauczycielki
przedszkola np. "Muzykanci", "Tanczace przedszkole", "Mali artysci to my";
l diagnozowanie potrzeb i mo¿liwosci dzieci – prowadzenie badan przesiewowych, terapii
logopedycznej, integracji sensorycznej;
l stosowanie aktywizujacych metod i form pracy: Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz, kinezjologia
edukacyjna P. Dennisona, metoda W. Sherborne, symultaniczno – sekwencyjna metoda J.
Cieszynskiej, zabawy rytmiczne metoda Batii Straus, zabawy fundamentalne, zajecia praktyczne,
plenerowe, warsztaty np. fotograficzne, taneczne i inne;
l organizowanie wycieczek, spacerów, konkursów;
l zdrowe od¿ywianie i promowanie zdrowego stylu ¿ycia – przygotowywanie sie do programu
przedszkole promujace zdrowie;
l troska o bezpieczenstwo – uzyskanie certyfikatu Bezpieczne Przedszkole 2015;
l udział w wielu dodatkowych, ogólnopolskich programach i akcjach o charakterze zdrowotnym,
ekologicznym, kulturalnym, charytatywnym, społecznym;
l oparcie działan edukacyjnych na postaci i działalnosci patrona tj. I Łukasiewicza;
l udział m.in. w akcji "Jestem Eko" – zbieranie zakretek, pobicie rekordu - informacja w lokalnej prasie
PZU;
l stworzenie trasy zdrowia przy ogromnym zaangażowaniu rodziców i pracowników Urzedu Miasta -
nagranie spotu, który miał wpływ na zwyciestwo Gorlic w tej akcji;
l udział w Marszu dla Życia i Rodziny;
l zdobycie 1. miejsca za oryginalny transparent „Wielki mecz na sztucznej murawie” - Osrodek Sportu
i Rekreacji, zorganizowany przez przedszkole miedzy Miejskim Zespole Szkół nr 1 i Miejskim
Przedszkolem nr 3;
l udział w przegladzie „Tanczace przedszkolaki” w Miejskim Zespole Szkół nr 6.
Obszar badania: Koncepcja pracy przedszkola jest znana rodzicom i przez nich akceptowana.
Koncepcja pracy przedszkola jest znana i akceptowana przez rodziców.
Koncepcja pracy przedszkola jest omawiana i analizowana na zebraniach grupowych i zebraniach Rady
Rodziców. Motto z koncepcji pracy jest wyeksponowane w szatni oraz przy wejsciu do przedszkola. Tresc
koncepcji pracy przedszkola jest umieszczona na stronie internetowej przedszkola a najistotniejsze informacje
ujmowane sa w skrótowej formie dla rodziców w tzw. kaciku ,,Wiem wiecej". Sugestie i uwagi sa tak¿e
wymieniane na bie¿aco - w trakcie indywidualnych kontaktów z rodzicami lub comiesiecznych dyżurów
nauczycieli. Dla rodziców najwa¿niejsze w pracy przedszkola jest bezpieczenstwo dzieci, wychowanie, każdego dziecka, wdra¿anie do samodzielnosci, zapewnienie wszechstronnego
rozwoju, budowanie poczucia wartosci dzieci, bogata oferta przedszkola: zajecia taneczne, muzyczne,
plastyczne, ruchowe, logopedyczne, prowadzenie zajec w atrakcyjny sposób. Dla rodziców ważne sa równie¿
postawy, które kształtuje przedszkole - postawy koleżenskie, wartosci, zdrowy styl życia, działania prospołeczne
i współpraca z rodzicami.

Miejskie Przedszkole Nr 4 10/19
Obszar badania: Koncepcja pracy przedszkola jest modyfikowana we współpracy z rodzicami.
Rodzice maja swiadomosc i możliwosc uczestniczenia w modyfikowaniu koncepcji pracy przedszkola.
Jak wynika z wypowiedzi rodziców, nauczycieli i dyrektora przedszkola, rodzice maja możliwosc brania udziału
w modyfikacji koncepcji pracy przedszkola. Do koncepcji pracy przedszkola dodano zało¿enia w zakresie działan
dotyczacych promowania wartosci zwiazanych z patronem, upowszechniania zdrowego stylu życia, aktywnosci
fizycznej – prowadzone były rozmowy i konsultacje z rodzicami na ten temat w lutym bie¿acego roku. Rodzice
zgłaszaja swoje sugestie na zebraniu ogólnym, podczas konsultacji, rozmów z nauczycielami, na spotkaniach
dyrektora z Rada Rodziców. Rodzice maja możliwosc wypełnienia ankiety dotyczacej koncepcji pracy
przedszkola, maja możliwosc podawania swoich propozycji do skrzynki pytan rodziców ,,Chce wiedziec wiecej”.
Obszar badania: Koncepcja pracy przedszkola jest realizowana we współpracy z rodzicami.
Rodzice uczestnicza w realizacji koncepcji pracy przedszkola.
Jak poinformowali rodzice i nauczyciele, rodzice podejmuja działania dotyczace realizacji najwa¿niejszych
kierunków pracy przedszkola. Sa to:
l opiniowanie wyboru programu nauczania, pakietu edukacyjnego, ramowego rozkładu dnia;
l przedstawianie propozycji dotyczacych kalendarza imprez i uroczystosci, wyjazdów, wycieczek,
spotkan z ciekawymi ludzmi;
l uczestniczenie w akcjach charytatywnych np. góra grosza, zbiórka nakretek dla dzieci
niepełnosprawnych, znaczki TPD na wypoczynek dzieci;
l uczestniczenie w realizacji dodatkowych programów np. Ogólnopolskich programach „Czyste
powietrze wokół nas”, "Akademia Aquafresh", "Akademia Zdrowego Przedszkolaka", "Cała Polska
czyta dzieciom", "Bezpieczne dziecko - bezpieczny przedszkolak", "Dzieciaki mleczaki";
l wspomaganie działalnosci patriotycznej, np. "Rodzinne Inspiracje Fotograficzne", "Dzien Patrona",
"Marsz dla Życia i Rodziny" (rodzice przygotowali baner);
l pozyskiwanie sponsorów np. finanse, pomoce dydaktyczne, stroje, teatrzyki.


Miejskie Przedszkole Nr 4 11/19
Wymaganie:
Dzieci sa aktywne
Stan oczekiwany:
Aktywnosc dzieci powinna wiazac sie z ró¿norodnymi działaniami warunkujacymi uczenie sie i
pozwalajacymi na rozwijanie samodzielnosci. Wa¿nym elementem pracy przedszkola jest
wspieranie dzieci w podejmowanych przez nie własnych inicjatywach wpływajacych na ich rozwój
oraz rozwój srodowiska. Rezultatem pracy przedszkola jest ciekawy swiata, kreatywny
wychowanek, gotowy zadawac pytania i poszukiwac odpowiedzi.
Poziom spełnienia wymagania: B
Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:
Dzieci chetnie uczestnicza w zajeciach prowadzonych w przedszkolu i poza przedszkolem
a nauczyciele podejmuja wiele różnorodnych czynnosci, które zachecaja dzieci do aktywnosci
i samodzielnosci. Dzieci uczestnicza w działaniach na rzecz srodowiska lokalnego, inicjuja i
realizuja działania na rzecz własnego rozwoju, co jest podstawa ustalenia wysokiego poziomu
spełnienia.
Obszar badania: Dzieci sa zaangażowane w zajecia prowadzone w przedszkolu i chetnie w
nich uczestnicza.
Dzieci chetnie uczestnicza i czesto sa zaanga¿owane w zajecia edukacyjne prowadzone w przedszkolu.
Jak poinformowali pracownicy niepedagogiczni i partnerzy przedszkola, dzieci chetnie biora udział w zajeciach
prowadzonych w przedszkolu jak i w zajeciach poza przedszkolem. Wykazuja du¿a aktywnosc w konkursach
przedszkolnych, uroczystosciach, programach, akcjach i projektach. Posiadaja duża wiedze, co widac podczas
spotkan z ciekawymi osobami. Podczas obserwacji zajec - 8 z 8 zauwa¿ono, ¿e wszystkie dzieci sa w nie
zaanga¿owane. Podobaja im sie różnorodne działania, które podejmuja - zabawy, tance, rysowanie, słuchanie
opowiesci i wierszy, spiewanie piosenek, praca z kolegami i kole¿ankami, gra na gitarze, zabawki. Rodzice
pozytywnie wypowiadaja sie o zajeciach prowadzonych w przedszkolu - zdaniem wszystkich (40) ich dzieci
chetnie uczestnicza w zajeciach oferowanych w przedszkolu

Miejskie Przedszkole Nr 4 12/19
Obszar badania: Nauczyciele stwarzaja sytuacje, które zachecaja dzieci do podejmowania
ró¿norodnych aktywnosci.
Nauczyciele powszechnie prowadza działania, które zachecaja dzieci do podejmowania różnorodnych
aktywnosci.


Przedszkole stwarza dzieciom sytuacje do podejmowania różnych form aktywnosci: umysłowej, ruchowej,
muzycznej, jezykowej. Aktywnosci sprzyjaja:
l zachecanie do samodzielnego wykonywania codziennych czynnosci i obowiazków, pełnienia dy¿urów;
l zachecanie do aktywnosci w ciekawie zaaran¿owanych kacikach tematycznych (zabawa w dom, sklep,
teatr, zabawy w kaciku plastycznym, przyrody, konstrukcyjnym, szkolnym);
l motywowanie, chwalenie, nagradzanie;
l proponowanie różnorodnych zabaw: twórczych, badawczych, tradycyjnych, ruchowych, incytacyjno -
inhibicyjnych, fundamentalnych, ruchowych, ze spiewem, zabawy słowem itp.;
l stosowanie urozmaiconych metod i form pracy z podkresleniem pracy indywidualnej i w małych
zespołach;
l organizowanie zajec praktycznych: warsztatowych, plenerowych, muzealnych;
l wykorzystywanie różnorodnego bogatego wyposażenia przedszkola w pomoce dydaktyczne,
kreatywne zabawki i materiały
W przedszkolu prowadzone sa zajecia z zastosowaniem ciekawych metod pracy np. "Metody Dobrego Startu" M.Miejskie Przedszkole Nr 4 13/19
Gruszczyk – Kolczynskiej, zabawy fundamentalne, sekwencyjno – symultaniczna metoda nauki czytania J.
Cieszynskiej, kinezjologia edukacyjna P. Dennisona, drama, burza mózgów, zabawy rytmiczne metoda Batii
Strauss, metoda W. Sherborne, metoda reagowania całym ciałem - TPR ( Total Physical Response). Przedszkole
organizuje ró¿ne formy aktywnosci dla dzieci: prace indywidualna i zespołowa, zabawy oraz inne rodzaje
działalnosci dzieci pozwalajace na rozwijanie własnej inicjatywy: spacery, wycieczki, prace u¿yteczne,
uroczystosci przedszkolne, konkursy. Równie¿ oferta dodatkowych zajec prowadzonych w przedszkolu sprzyja
rozwijaniu aktywnosci dzieci. Przedszkole współpracuje ze swietlica "Przystan", która funkcjonuje przy Parafii.
Podczas obserwacji zajec zauwa¿ono, ¿e nauczyciele prowadza ró¿norodne czynnosci z dziecmi - czytaja,
opowiadaja, prowadza pogadanke, stosuja ró¿norodne pomoce dydaktyczne, rekwizyty, chwala dzieci,
motywuja je do działania. Efektem działan nauczyciela jest du¿e zaanga¿owanie i aktywnosc wszystkich dzieci.
Podczas zajec zauwa¿ono równie¿, ¿e nauczyciel zawsze reaguje na brak zaanga¿owania poszczególnych dzieci
i zacheca je do pracy. Dzieci poinformowały, ¿e lubia wszystkie zajecia i zabawy prowadzone w przedszkolu.
Dzieci uczestnicza w zajeciach dodatkowych organizowanych w przedszkolu: zajecia z jezyka angielskiego - 50
dzieci, kinezjologia edukacyjna Paula Dennisona - 25 dzieci, terapia logopedyczna - 9 dzieci, ,,Mali artysci to
my"- 15 dzieci, ,, Muzykanci" - 10 dzieci, ,,Taneczne przedszkole " - 10 dzieci, integracja sensoryczna - 4 dzieci.
W opinii rodziców dzieci lubia uczestniczyc we wszystkich zajeciach prowadzonych w przedszkolu.
Obszar badania: Dzieci sa wdra¿ane do samodzielnosci.
Nauczyciele powszechnie podejmuja działania, które wdra¿aja dzieci do samodzielnosci. Dzieje sie to poprzez
dawanie dobrego przykładu przez dzieci, nagradzanie, motywowanie, chwalenie, wyra¿anie aprobaty
po¿adanych zachowan indywidualnie i na tle grupy, podsuwanie satysfakcjonujacych rozwiazan, dawanie
wskazówek, mobilizowanie ,,spróbuj jeszcze raz" oraz przez wykorzystanie elementów pedagogiki M. Montessori
,,POMÓ¯ MI ZROBIC TO SAMEMU". Dzieci samodzielnie moga wybierac zabawy, zabawki, maja wpływ na kształt
prowadzonych zajec np. zorganizowanie wystawy prac plastycznych. W opinii pracowników niepedagogicznych
i partnerów przedszkola dzieci sa zachecane do samodzielnosci podczas czynnosci higienicznych, spo¿ywania
posiłku, zakładania i zdejmowania ubran. Dzieci poinformowały, ¿e samodzielnie wykonuja powy¿sze czynnosci.
Dodały równie¿, ¿e samodzielnie wykonuja zadania podczas zajec i dbaja o porzadek na sali. Podczas
wszystkich obserwowanych zajec edukacyjnych w przedszkolu mo¿na było zauwa¿yc, ¿e nauczyciele zachecaja
dzieci do samodzielnego wykonywania zadan, równie¿ na wszystkich zajeciach wystapiły sytuacje podczas
których dzieci mogły wybrac zabawy, w które chciały sie bawic.
Obszar badania: Dzieci inicjuja i realizuja działania na rzecz własnego rozwoju.
Nauczyciele stwarzaja dzieciom warunki do inicjowania przez nich działan na rzecz własnego rozwoju oraz
zachecaja dzieci do ich realizacji. Dzieci podejmuja ró¿norodne działania w tym zakresie, np. wybieraja rodzaj
zabawy, tworza, buduja, rysuja, lepia, maluja, nasladuja, spiewaja, graja z własnej inicjatywy. W czasie
sniadania maja mo¿liwosc komponowania własnych kanapek ,,stolik szwedzki". Po posiłku, z własnej inicjatywy
myja zeby ( w tym roku uczestniczyły w pobijaniu rekordu Guinnessa), czesto maja mo¿liwosc wyboru rodzaju
aktywnosci, materiału plastycznego, uczestników i miejsca zabawy. Współdecyduja o menu czy przebiegu
ró¿nych imprez. W wyznaczonym dniu tygodnia moga przynosic swoje zabawki i dzielic sie nimi z kolegami –
"Piatek-dzien zabawek", samodzielnie wypo¿yczaja ksia¿ki w ,,Przedszkolnym kaciku wymiany ksia¿ek",
przynosza do przedszkola ró¿ne skarby i okazy. Wzbogacaja kacik przyrody, wykonujac ludziki, stworki
z przyniesionych materiałów, takich jak: kasztany, ¿ołedzie, warzywa i owoce, hoduja roslinki. Wykonuja
Bogdanowicz, "Kinezjologiczne zabawy plastyczne" według D. Dziamskiej, ,,Dziecieca matematyka” wg E.
Miejskie Przedszkole Nr 4 13/19
Gruszczyk – Kolczynskiej, zabawy fundamentalne, sekwencyjno – symultaniczna metoda nauki czytania J.
Cieszynskiej, kinezjologia edukacyjna P. Dennisona, drama, burza mózgów, zabawy rytmiczne metoda Batii
Strauss, metoda W. Sherborne, metoda reagowania całym ciałem - TPR ( Total Physical Response). Przedszkole
organizuje ró¿ne formy aktywnosci dla dzieci: prace indywidualna i zespołowa, zabawy oraz inne rodzaje
działalnosci dzieci pozwalajace na rozwijanie własnej inicjatywy: spacery, wycieczki, prace u¿yteczne,
uroczystosci przedszkolne, konkursy. Równie¿ oferta dodatkowych zajec prowadzonych w przedszkolu sprzyja
rozwijaniu aktywnosci dzieci. Przedszkole współpracuje ze swietlica "Przystan", która funkcjonuje przy Parafii.
Podczas obserwacji zajec zauwa¿ono, ¿e nauczyciele prowadza ró¿norodne czynnosci z dziecmi - czytaja,
opowiadaja, prowadza pogadanke, stosuja ró¿norodne pomoce dydaktyczne, rekwizyty, chwala dzieci,
motywuja je do działania. Efektem działan nauczyciela jest du¿e zaanga¿owanie i aktywnosc wszystkich dzieci.
Podczas zajec zauwa¿ono równie¿, ¿e nauczyciel zawsze reaguje na brak zaanga¿owania poszczególnych dzieci
i zacheca je do pracy. Dzieci poinformowały, ¿e lubia wszystkie zajecia i zabawy prowadzone w przedszkolu.
Dzieci uczestnicza w zajeciach dodatkowych organizowanych w przedszkolu: zajecia z jezyka angielskiego - 50
dzieci, kinezjologia edukacyjna Paula Dennisona - 25 dzieci, terapia logopedyczna - 9 dzieci, ,,Mali artysci to
my"- 15 dzieci, ,, Muzykanci" - 10 dzieci, ,,Taneczne przedszkole " - 10 dzieci, integracja sensoryczna - 4 dzieci.
W opinii rodziców dzieci lubia uczestniczyc we wszystkich zajeciach prowadzonych w przedszkolu.
Obszar badania: Dzieci sa wdra¿ane do samodzielnosci.
Nauczyciele powszechnie podejmuja działania, które wdra¿aja dzieci do samodzielnosci. Dzieje sie to poprzez
dawanie dobrego przykładu przez dzieci, nagradzanie, motywowanie, chwalenie, wyra¿anie aprobaty
po¿adanych zachowan indywidualnie i na tle grupy, podsuwanie satysfakcjonujacych rozwiazan, dawanie
wskazówek, mobilizowanie ,,spróbuj jeszcze raz" oraz przez wykorzystanie elementów pedagogiki M. Montessori
,,POMÓ¯ MI ZROBIC TO SAMEMU". Dzieci samodzielnie moga wybierac zabawy, zabawki, maja wpływ na kształt
prowadzonych zajec np. zorganizowanie wystawy prac plastycznych. W opinii pracowników niepedagogicznych
i partnerów przedszkola dzieci sa zachecane do samodzielnosci podczas czynnosci higienicznych, spo¿ywania
posiłku, zakładania i zdejmowania ubran. Dzieci poinformowały, ¿e samodzielnie wykonuja powy¿sze czynnosci.
Dodały równie¿, ¿e samodzielnie wykonuja zadania podczas zajec i dbaja o porzadek na sali. Podczas
wszystkich obserwowanych zajec edukacyjnych w przedszkolu mo¿na było zauwa¿yc, ¿e nauczyciele zachecaja
dzieci do samodzielnego wykonywania zadan, równie¿ na wszystkich zajeciach wystapiły sytuacje podczas
których dzieci mogły wybrac zabawy, w które chciały sie bawic.
Obszar badania: Dzieci inicjuja i realizuja działania na rzecz własnego rozwoju.
Nauczyciele stwarzaja dzieciom warunki do inicjowania przez nich działan na rzecz własnego rozwoju oraz
zachecaja dzieci do ich realizacji. Dzieci podejmuja ró¿norodne działania w tym zakresie, np. wybieraja rodzaj
zabawy, tworza, buduja, rysuja, lepia, maluja, nasladuja, spiewaja, graja z własnej inicjatywy. W czasie
sniadania maja mo¿liwosc komponowania własnych kanapek ,,stolik szwedzki". Po posiłku, z własnej inicjatywy
myja zeby ( w tym roku uczestniczyły w pobijaniu rekordu Guinnessa), czesto maja mo¿liwosc wyboru rodzaju
aktywnosci, materiału plastycznego, uczestników i miejsca zabawy. Współdecyduja o menu czy przebiegu
ró¿nych imprez. W wyznaczonym dniu tygodnia moga przynosic swoje zabawki i dzielic sie nimi z kolegami –
"Piatek-dzien zabawek", samodzielnie wypo¿yczaja ksia¿ki w ,,Przedszkolnym kaciku wymiany ksia¿ek",
przynosza do przedszkola ró¿ne skarby i okazy. Wzbogacaja kacik przyrody, wykonujac ludziki, stworki
z przyniesionych materiałów, takich jak: kasztany, ¿ołedzie, warzywa i owoce, hoduja roslinki. WykonujaMiejskie Przedszkole Nr 4 14/19
samodzielnie lub z pomoca rodziców niekonwencjonalne instrumenty muzyczne. Wybieraja rodzaj aktywnosci
w ogrodzie przedszkolnym z zachowaniem umów, dotyczacych zachowania zasad bezpieczenstwa. Obserwacje
zajec równie¿ potwierdzaja, ¿e wiekszosc dzieci podejmuje działania wynikajace z własnej inicjatywy.
Obszar badania: Dzieci uczestnicza w działaniach na rzecz społecznosci lokalnej.
Dzieci czesto uczestnicza w działaniach na rzecz srodowiska lokalnego.
Jak poinformowali dyrektor, rodzice i partnerzy, dzieci biora udział w uroczystosciach i imprezach
okolicznosciowych, np: ,,Tanczace przedszkolaki" - wystepy taneczne dzieci w Miejskim Zespole Nr 6
w Gorlicach, Marsz dla ¯ycia i Rodziny - I miejsce w konkursie na oryginalny transparent, Marsz dla ¯ycia
i Rodziny, udział w Kampanii ¯onkilowej, akcji PZU - trasy zdrowia, zorganizowanie pikniku,, Bawcie sie z nami
przedszkolakami", wystep dzieci na gorlickim rynku z okazji Dnia Dziecka, udział w konkursach plastycznych,
np: Powiatowy Konkurs Plastyczny (integracyjny) dla dzieci i młodzie¿y niepełnosprawnej ,,Jan Paweł II
wiecznie obecny w naszych sercach", Rodzinne Inspiracje Fotograficzne - konkurs pod hasłem „Moje miasto,
miasto Łukasiewicza, miasto 100 lat pózniej”, organizowanych przez przedszkole lub instytucje lokalnego
srodowiska.


Miejskie Przedszkole Nr 4 15/19
Wymaganie:
Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzglednieniem ich indywidualnej sytuacji
Stan oczekiwany:
W przedszkolu ka¿de dziecko powinno miec szanse na wszechstronny rozwój. W tym celu
przedszkole podejmuje ró¿norodne działania, uwzgledniajace mo¿liwosci i potrzeby dzieci. Powinny
byc one oparte na diagnozie, prowadzone wspólnie z instytucjami wspierajacymi dzieci, a ich
skutecznosc poddawana refleksji. Wa¿nym celem tych działan jest przeciwdziałanie dyskryminacji.
Poziom spełnienia wymagania: B
Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:
Nauczyciele rozpoznaja mo¿liwosci psychofizyczne i potrzeby rozwojowe dzieci. W odpowiedzi
na potrzeby dzieci przedszkole współpracuje z Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna oraz
organizuje zajecia specjalistyczne. W opinii rodziców dzieci otrzymuja wsparcie odpowiednie do ich
potrzeb, co jest podstawa ustalenia wysokiego poziomu spełnienia wymagania.
Obszar badania: W przedszkolu rozpoznaje sie mo¿liwosci psychofizyczne i potrzeby
rozwojowe oraz sytuacje społeczna ka¿dego dziecka.
Nauczyciele rozpoznaja potrzeby rozwojowe, mo¿liwosci psychofizyczne oraz sytuacje społeczna ka¿dego
dziecka.
Potrzeby i mo¿liwosci dzieci rozpoznawane sa poprzez obserwacje zachowan dzieci, rozmowy z dziecmi
i rodzicami, analize prac i wytworów, współprace z ró¿nymi instytucjami, badania przesiewowe. Pozwala to
na wczesne wykrycie przejawianych u dzieci trudnosci, zaplanowanie pracy indywidualnej, wsparcie w celu
zapewnienia im pomyslnego startu w szkole, rozwijanie uzdolnien. Całokształt wspólnych oddziaływan wpływa
korzystnie na szereg podejmowanych działan w trosce o zdrowie i bezpieczenstwo dzieci. W wyniku
wymienionych działan zdiagnozowano nastepujace potrzeby dzieci np. potrzebe bezpieczenstwa, akceptacji,
miłosci, zabawy, ruchu, sukcesu, uzewnetrzniania emocji, wsparcia, przynale¿nosci oraz potrzeby poznawcze.
Dla dzieci wymagajacych wsparcia zorganizowano zajecia indywidualne w ramach wyrównywania braków
edukacyjnych, a tak¿e zajecia logopedyczne. Zdaniem wszystkich rodziców nauczyciele rozmawiaja z nimi
o mo¿liwosciach lub potrzebach ich dzieci (wykres 1j).

Miejskie Przedszkole Nr 4 16/19
Wykres 1j
Obszar badania: Informacje z przeprowadzonego rozpoznania sa wykorzystywane w realizacji
działan edukacyjnych. Zajecia rewalidacyjne dla dzieci niepełnosprawnych oraz zajecia
specjalistyczne sa odpowiednie do rozpoznanych potrzeb ka¿dego dziecka.
Nauczyciele wykorzystuja informacje z przeprowadzonego rozpoznania i podejmuja adekwatne działania
do zdiagnozowanych potrzeb i sytuacji dzieci.
W oparciu o wnioski płynace z prowadzonego rozpoznawania potrzeb i mo¿liwosci dzieci w przedszkolu
organizowane sa zajecia logopedyczne, korekcyjno - kompensacyjne, zajecia rozwijajace zainteresowania
(plastyczne, taneczno-ruchowe, muzyczne), prowadzona jest indywidualna praca z dzieckiem pod katem
wyrównywania konkretnych deficytów rozwojowych. Stosuje sie zró¿nicowane formy i metody pracy
dostosowane do mo¿liwosci dziecka, wykorzystujace ró¿ne formy jego aktywnosci. Dzieci uczestnicza
w ró¿norodnych konkursach. Zdaniem rodziców dzieci w przedszkolu rozwijaja swoje zainteresowania,
wyrównuja braki, biora udział w zajeciach specjalistycznych.
Miejskie Przedszkole Nr 4 17/19
Obszar badania: Przedszkole współpracuje z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i
innymi podmiotami swiadczacymi poradnictwo i pomoc dzieciom, zgodnie z ich potrzebami i
sytuacja społeczna.
Przedszkole współpracuje z Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gorlicach, która wykonuje badania
przesiewowe, dokonuje diagnozy logopedycznej, organizuje warsztaty i spotkania z rodzicami. W ramach
współpracy z Miejska Biblioteka Publiczna prowadzone sa spotkania czytelnicze, literackie i plastyczne. Ponadto
przedszkole współpracuje z Miejskim Zespołem Szkół Nr 1 i Przedszkolem Nr 3 w Gorlicach, organizujac
wspólne konkursy, imprezy, zawody. W przedszkolu prowadzona jest profilaktyka z zakresie bezpieczenstwa
poprzez konkursy, ró¿nego rodzaju pokazy we współpracy z powiatowa Stra¿a Po¿arna w Gorlicach. Przedszkole
współpracuje równie¿ z Miejskim Domem Kultury, Stowarzyszeniem Przemysłu Naftowego przy Skansenie
„Magdalena” w ramach działan kulturalnych oraz Fundacja ,,Troska" działajaca na rzecz wszechstronnego
rozwoju dzieci i młodzie¿y.
Obszar badania: W przedszkolu sa realizowane działania antydyskryminacyjne obejmujace
cała społecznosc przedszkola.
Nauczyciele odpowiednio do potrzeb prowadza adekwatne działania antydyskryminacyjne obejmujace cała
społecznosc przedszkola.
Z zebranych informacji wynika, ¿e wszyscy nauczyciele w codziennych działaniach, podczas zajec,
poprzez słuchanie bajek terapeutycznych oraz rozmowe na ich temat, organizacje ,,Dnia Otwartego”, spotkania
integracyjne z dziecmi niepełnosprawnymi, współprace z rodzicami w celu utrwalania wpajanych w przedszkolu
nawyków, przypominanie dzieciom o ich prawach - stała ekspozycja " Praw Dziecka" umieszczona na korytarzu,
obchody dnia konwencji praw dziecka, wspólne ustalanie zasad w ,,Kontrakcie dobrego zachowania”, pogadanki
tematyczne, akcje charytatywne oraz prezentacje literatury dzieciecej podkreslaja takie wartosci jak: równosc,
akceptacja i szacunek wobec siebie, wra¿liwosc na potrzeby innego dziecka, otwartosc, pokazuja własciwe
wzorce zachowan. Podejmowane działania maja charakter profilaktyczny, badania wskazuja, ¿e w przedszkolu
nie pojawiły sie ¿adne przypadki dyskryminacji.
Obszar badania: W opinii rodziców wsparcie otrzymywane w przedszkolu odpowiada
potrzebom ich dzieci.
W opinii wszystkich rodziców dzieci otrzymuja w przedszkolu wsparcie odpowiednie do ich potrzeb.
Swiadcza o tym wypowiedzi rodziców, których zdaniem dzieci moga liczyc na wsparcie w pokonywaniu trudnosci
(wykres 1j), nauczyciele daja do zrozumienia dzieciom, ¿e wierza w ich mo¿liwosci (wykres 2j) oraz słu¿a im
wsparciem w rozwijaniu uzdolnien i zainteresowan (wykres 3j).

Miejskie Przedszkole Nr 4 19/19
Raport sporzadzili
l Katarzyna Me¿yk
l Agnieszka Werynska-Kot
Kurator Oswiaty:
........................................
Data sporzadzenia raportu:
30.06.2015Przedszkolowo.pl logo