Regulamin rekrutacji.

Regulamin rekrutacji
do Miejskiego Zespołu Szkół nr 1
(dotyczy: przedszkola, szkoły podstawowej)

Podstawa Prawna:
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996, ze zm.)
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. 2017 r., poz. 610),
3. Statut Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego i Miejskiego Przedszkola nr 4 im. I. Łukasiewicza w Gorlicach.


I. Postanowienia wstępne

§ 1

1. Dyrektor Miejskiego Zespołu Szkół nr 1w Gorlicach (dalej MZS1) ogłasza rekrutację kandydatów do przedszkola, klasy pierwszej szkoły podstawowej na dany rok szkolny,

2. Rekrutacja może zostać ogłoszona w następującej formie:
1) na tablicy ogłoszeń szkoły,
2) na stronie internetowej szkoły,
3) na słupach ogłoszeniowych znajdujących się na terenie obwodu szkoły,
4) przekazanie informacji za pomocą parafii istniejącej w obwodzie szkoły,
5) zorganizowanie spotkania informacyjnego dla rodziców.
3. Przebieg rekrutacji obejmuje:
1) określenie liczby miejsc organizacyjnych,
2) przyjmowanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego i kart zgłoszeń do klasy pierwszej
3) określenie liczby miejsc wolnych w przedszkolu i szkole
4) powołanie Komisji Rekrutacyjnej,
5) przyjmowanie wniosków o przyjęcie,
6) posiedzenie Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej,
7) ogłoszenie wyników rekrutacji na dany rok szkolny.


4. Postępowanie Komisji Rekrutacyjnej jest jawne.

5. Rekrutację przeprowadza się w oparciu o zasadę pełnej dostępności.
II. Postanowienia ogólne

§ 2

1. Do przedszkola, klasy I szkoły podstawowej przyjmuje się:

1) Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 lat. W wyjątkowych wypadkach do przedszkola może być przyjęte dziecko po ukończeniu 2 lat i 6 miesięcy.
2) Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci podlegające obowiązkowi szkolnemu po ukończeniu 7 roku życia.
3) Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat, jeżeli wykazuje psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej, po spełnieniu warunków określonych odrębnymi przepisami.
4) W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego może być odroczone, nie dłużej jednak niż
o jeden rok, a w przypadku dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego nie dłużej niż do niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.

2. Liczba oddziałów i miejsc zaplanowana w Arkuszu Organizacyjnym szkoły jest liczbą maksymalną i w przypadku większej liczby zgłoszeń niż liczba wolnych miejsc, dyrektor szkoły powołuje Komisję Rekrutacyjną.§ 3

1. Przyjęcia dzieci do przedszkola odbywają się na podstawie złożonych przez rodziców (prawnych opiekunów dziecka) wypełnionych ,,Wniosków o przyjęcie dziecka do Miejskiego Przedszkola nr 4 im. I. Łukasiewicza w Miejskim Zespole Szkół nr 1 w Gorlicach” - załącznik nr 1.

2. Rodzice dzieci przyjętych do przedszkola, które będą nadal uczęszczać do przedszkola
w kolejnym roku szkolnym, składają „Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w terminie 7 dni poprzedzających rozpoczęcie postępowania rekrutacyjnego –załącznik nr 2.

§ 4

1. Do Miejskiego Przedszkola nr 4 przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze Miasta Gorlice.

2. W przypadku wolnych miejsc, w porozumieniu z Organem Prowadzącym, do Miejskiego Przedszkola nr 4 mogą być również przyjęte dzieci niemieszkające na terenie Miasta Gorlice.

3. W przypadku zgłoszenia większej liczby dzieci niż limit posiadanych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego Komisja Rekrutacyjna bierze pod uwagę pod uwagę następujące kryteria:

1) wielodzietność rodziny kandydata,
2) niepełnosprawność kandydata,
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
6) samotne wychowanie kandydata w rodzinie,
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

4. Kryteria, o których mowa w punkcie 3 mają jednakową wartość – po 100 punktów.

5. Liczba końcowa uzyskanych przez kandydata punktów w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego jest sumą punktów przyznanych za poszczególne kryteria

6. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania
rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu MZS 1 nadal dysponuje wolnymi
miejscami w przedszkolu, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria, a uzyskane w tym etapie punkty sumuje się:

1) dziecko objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym oraz dziecko które ma prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego zamieszkałe na terenie miasta Gorlice - 20 pkt.
2) dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do tego samego przedszkola lub szkoły funkcjonującej w zespole z przedszkolem – 15 pkt.
3) dziecko, którego oboje rodzice/opiekunowie prawni, bądź rodzic samotnie wychowujący dziecko, pracują, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą - 10 pkt.
4) dziecko korzystające ze świadczeń w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego – 8 pkt.
5) dziecko z rodziny, w której tylko jedno z rodziców / prawnych opiekunów pracuje, uczy się w trybie dziennym, prowadzi gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą - 5 pkt.
6) dziecko ubiegające się do przedszkola zamieszkuje w obwodzie szkoły podstawowej, w której funkcjonuje przedszkole – 4 pkt.


7. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są potwierdzić spełnienie kryteriów, o których mowa w punkcie 3 i 6. Sposób potwierdzenia określony został we ,,Wniosku o przyjęcie dziecka do Miejskiego Przedszkola nr 4 im. I. Łukasiewicza w Miejskim Zespole Szkół nr 1 w Gorlicach” - załącznik nr 1

8. W przypadku, gdy liczba zgłoszonych do przedszkola kandydatów jest mniejsza od liczby miejsc dyrektor szkoły może odstąpić od powołania Komisji Rekrutacyjnej.
§ 5

1. Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej przyjmowane są:

1) z urzędu - dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły na podstawie zgłoszenia Rodziców, wzór Zgłoszenia Kandydata do klasy I Szkoły Podstawowej nr 1im. ks. Stanisława Konarskiego w Miejskim Zespole Szkół nr 1 w Gorlicach stanowi załącznik nr 3.
2) w przypadku wolnych miejsc, na wniosek rodziców, dzieci zamieszkałe w obwodach innych szkół podstawowych, na podstawie wypełnionego Wniosku o przyjęcie do klasy I Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks Stanisława Konarskiego w Miejskim Zespole Szkół nr 1 Gorlicach - załącznik nr 4.

2. W przypadku zgłoszenia większej liczby kandydatów, o których mowa w ust. 1 pkt. 2 niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego Komisja Rekrutacyjna bierze pod uwagę następujące kryteria:

1) Kandydat, który zamieszkuje na terenie miasta Gorlice – 20 pkt.
2) Kandydat, który odbywa roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu znajdującym się w zespole łącznie ze szkołą do której się ubiega o przyjęcie – 10 pkt.
3) Kandydat, którego rodzeństwo spełnia obowiązek szkolny w szkole do której się ubiega o przyjęcie – 10 pkt.
4) Kandydat, którego rodzice / prawni opiekunowie pracują w obwodzie szkoły do której się ubiega o przyjęcie – 5 pkt.
5) Kandydat, którego krewni wspierający rodziców / prawnych opiekunów
w zapewnieniu mu należytej opieki zamieszkują w obwodzie szkoły do której ubiega się o przyjęcie – 5 pkt.
6) Kandydat, którego droga do szkoły do której się ubiega o przyjęcie jest krótsza niż do szkoły obwodowej - 5 pkt.

3. Liczba końcowa uzyskanych przez kandydata punktów w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego jest sumą punktów przyznanych za poszczególne kryteria

4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania
rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła nadal dysponuje wolnymi
miejscami, na drugim etapie postępowania Komisja Rekrutacyjna bierze pod uwagę następujące kryteria, a uzyskane w tym etapie punkty sumuje się:

1) wielodzietność rodziny kandydata,
2) niepełnosprawność kandydata,
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
6) samotne wychowanie kandydata w rodzinie,
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

5. Kryteria, o których mowa w punkcie 4 mają jednakową wartość – po 5 punktów

6. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są potwierdzić spełnienie kryteriów, o których mowa w punkcie 2 i 4. Sposób potwierdzenia określony został we ,,Wniosku o przyjęcie do klasy I Szkoły Podstawowej nr 1 im. Ks. Stanisława Konarskiego w Miejskim Zespole Szkół nr 1 - załącznik nr 4

7. W przypadku, gdy liczba zgłoszonych do klasy I kandydatów jest mniejsza od liczby miejsc dyrektor szkoły może odstąpić od powołania Komisji Rekrutacyjnej.

8. Do klas programowo wyższych szkoły podstawowej (od klasy II do VI) uczniowie zamieszkali w obwodzie szkoły przyjmowani są z urzędu, natomiast uczniowie niemieszkający w obwodzie szkoły pod warunkiem istnienia wolnych miejsc – decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor szkoły.


§ 6


1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powołana zarządzeniem dyrektora szkoły.

2. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej

3. W skład Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej wchodzi, co najmniej pięciu przedstawicieli rady pedagogicznej MZS 1, a przedszkola 3 przedstawicieli RP.

4. Organ prowadzący szkołę może skierować do pracy w komisji w charakterze członka komisji, przedstawiciela tego organu.

5. W skład komisji rekrutacyjnej nie może wchodzić dyrektor szkoły oraz osoba, której dziecko jest objęte postępowaniem rekrutacyjnym.

§ 7

1. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie przez kandydata kryteriów rekrutacyjnych, dołączone do wniosku:

1) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata – załącznik nr 5,
2) oświadczenie o zatrudnieniu rodziców kandydata - załącznik nr 6,
3) oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem – załącznik nr 7,
4) oświadczenie o bliskiej rodzinie kandydata, która zamieszkuje w pobliżu MZS 1 – załącznik nr 8,
5) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność,
6) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu,
7) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą.

2. We wniosku o przyjęcie do przedszkola, klasy I szkoły podstawowej rodzic / prawny opiekun określa kolejność wybranych placówek w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych.

3. Dokumenty stanowiące podstawę pracy Komisji Rekrutacyjnej:

1) imienne wykazy zgłoszonych kandydatów,
2) ,,Wnioski o przyjęcie" odpowiednio do przedszkola, klasy I szkoły podstawowej oraz inne dokumenty i oświadczenia złożone przez rodziców.

5. Do zadań Komisji rekrutacyjnej należy:

1) Ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych wraz najniższą liczbą punktów, która uprawnia do przyjęcia,
2) lista zakwalifikowanych / niezakwalifikowanych zawiera imiona i nazwisko kandydatów w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata do odpowiednio do przedszkola, klasy I szkoły podstawowej),
3) Ustalenie i podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych - warunkiem przyjęcia kandydata jest złożenie przez kandydata wymaganych dokumentów
4) lista przyjętych / nieprzyjętych zawiera imiona i nazwiska kandydatów
w kolejności alfabetycznej przyjętych i nieprzyjętych lub informacje o liczbie wolnych miejsc.

6. Podczas obrad Komisja Rekrutacyjna:

1) sporządza imienną listę kandydatów, przyznając dla poszczególnych kryteriów spełnionych przez kandydatów określoną liczbę punktów,
2) weryfikuje spełnienie przez kandydata niezbędnych do przyjęcia warunków
i kryteriów określonych w niniejszym regulaminie,
3) rozstrzyga o przyjęciu lub odmowie przyjęcia do przedszkola przy udziale, co najmniej 2/3 składu komisji,
4) decydujący głos w sprawach spornych, w sytuacji, gdy komisja rekrutacyjna nie może wyłonić większości, ma przewodniczący komisji,
5) każdy członek komisji rekrutacyjnej do protokołu postępowania rekrutacyjnego może zgłosić na piśmie zdanie odrębne wraz z uzasadnieniem.

7. Komisja Rekrutacyjna sporządza protokół ze swojego posiedzenia.

8. Dzień podania do publicznej wiadomości listy przyjętych jest określony w formie adnotacji umieszczonej na tej liście opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej,

9. Za przyjętego uznaje się kandydata, który został zakwalifikowany w toku postępowania rekrutacyjnego oraz złożył wymagane dokumenty.

§ 8

1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej
z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata.

2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

3. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

5. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.


§ 9

Listę przyjętych podaje się do wiadomości poprzez wywieszenia na tablicy ogłoszeń szkoły lub przedszkola oraz umieszcza na stronie internetowej szkoły.

§ 10

Formularze i wzory dokumentów wymaganych w postępowaniu rekrutacyjnym należy pobierać w sekretariacie szkoły, lub u kierownika przedszkola w dniach pracy szkoły w godzinach od 800 do 1400 lub ze strony internetowej szkoły.


§ 11

1. Nabór dzieci do przedszkola na dany rok szkolny odbywa się na podstawie Zarządzenia Burmistrz Miasta Gorlice na dany rok szkolny w sprawie ustalenia terminu przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli dla których Miasto Gorlice jest organem prowadzącym oraz obowiązującej uchwały Rady Miasta Gorlice w sprawie określania kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Gorlice oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.


§ 13

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem przyjęcia.

2. Traci moc Regulamin rekrutacji do Miejskiego Zespołu Szkół nr 1 w Gorlicach z 2017 r.

3. Regulamin zostanie podany do wiadomości rodziców poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeńSpis załączników:

Załącznik nr 1 Wniosek o przyjęcie do Miejskiego Przedszkola nr 4 w Miejskim Zespole Szkół nr 1w Gorlicach
Załącznik nr 2 Deklaracja kontynuowania wychowania przedszkolnego w Miejskim Przedszkolu nr 4 w Miejskim Zespole Szkół nr 1 w Gorlicach
Załącznik nr 3 Zgłoszenie kandydata do klasy I Szkoły Podstawowej nr 1im ks. Stanisława Konarskiego w Miejskim Zespole Szkół nr 1 w Gorlicach
Załącznik nr 4 Wniosek o przyjęcie do klasy I Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Miejskim Zespole Szkół nr 1 w Gorlicach
Załącznik nr 5 Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata
Załącznik nr 6 Oświadczenie o zatrudnieniu rodziców
Załącznik nr 7 Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka
Załącznik nr 8 Oświadczenie o bliskiej rodzinie kandydata, która zamieszkuje w pobliżu Miejskiego Zespołu Szkół nr 1 w Gorlicach
Załącznik nr 9 Potwierdzenie woli uczęszczania dziecka do Miejskiego Przedszkola nr 4 im. Ignacego Łukasiewicza w Miejskim Zespole Szkół nr 1 w Gorlicach
Załącznik nr 10 Potwierdzenie woli uczęszczania kandydata do klasy I Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Miejskim Zespole Szkół nr 1 w Gorlicach.
Załącznik nr 11 Oświadczenie, że droga do Miejskiego Zespołu szkół nr 1 jest krótsza niż drogo do szkoły obwodowej
Załącznik nr 12 Oświadczenie, o miejscu zamieszkania rodziców / prawnych opiekunów kandydata i kandydata do klasy I

Przedszkolowo.pl logo